مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از مرزهای اقتصادی فراتر می رود و مسئولیت در برابر جامعه، انسان و محیط را در بر می گیرد. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت کارهایی است که در افزودن به منفعت اجتماعی موثر است و فراتر از منابع سازمان و ذینفعان است. در دهه های پایانی قرن بیستم باگسترش تاثیر سازمان ها بر محورهای توسعه پایدار، انتظار بیشتری در قبال مسئولانه عمل کردن آنها پدید آمد. این موضوع منجر به ظهور مفهومی در حیطه مدیریت شده است. درواقع سازمان ها در قبال جامعه ای که در آن هستند، به دلیل استفاده CSR به نام مسئولیت اجتماعی سازمان ها یا از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن مسئولیت دارند.
شرکت راهکار جامع اسپندار نسبت به آثار اقدامات خود در زمینه فرهنگ جامعه خود را مسئول می داند و به اصول و ارزش ها در حیطه وظایف خود پایبند می باشد. در همین راستا مسئولیت های اجتماعی را تحت رویکردی بهتر در کسب و کار همواره درنظر دارد و سیاست های کلان خود را در این چهارچوب قرار داده است. ما در قبال اصول اساسی پاسخگویی، رفتار اخلاقی، احترام به مشتریان، رعایت حقوق و قوانین و شفافیت در کار، خود را مسئول می دانیم.

شرکت راهکار جامع اسپندار